Szukaj
Menu Menu
Carpets24.pl Logo sklepu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego, świadczenia i korzystania z Usług Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://carpets24.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności TTM INVESTMENTS SP. Z O.O. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE

 

 • 1 Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

 

 1. Usługodawcy/Sprzedawcy/Prowadzącym Serwis – należy przez to rozumieć TTM INVESTMENTS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, 00-105, ul. Twarda 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000845719,
  NIP: 525-28-25-955, REGON: 386285354, nr telefonu +48 694 411 425, adres strony internetowej: https://carpets24.pl. Pojęcia „Usługodawca”, „Sprzedawca” oraz „Prowadzący Serwis” używane są w regulaminie zamiennie;

              

 1. Usługobiorcy/Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną w tym, w szczególności konsumenta – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę z Usługodawcą;

 

 1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług Sklepu Internetowego pod adresem https://carpets24.pl w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności przegląda strony internetowe w domenie https://carpets24.pl komunikuje się za pomocą Sklepu Internetowego z Prowadzącym Serwis, dokonuje zakupu, oraz podejmuje wszelkie związane z zakupem czynności;

 

 1. Konsumentach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221c.).

 

 1. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy https://carpets24.pl. Pojęcia „Sklep internetowy” i „Serwis internetowy” używane są w regulaminie zamiennie;

 

 1. Produktach – należy przez to rozumieć wszelkie dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Usługodawcą;

 

 

 1. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego; w tym złożenie Zamówienia, dostarczanie informacji związanych z produktem i realizacją Zamówień, płatności i dostaw, udostępnienie formularza do kontaktów ze Sprzedającymi, Newsletter.

 

 1. Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożenie zamówienia zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 1. Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną będącą interaktywnym formularzem dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiającym złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 

 1. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć sprzedaż zawieraną na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dotycząca Produktów i Usług zawieraną z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę.

 

 1. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych.

 

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem https://carpets24.pl.

 

 1. Adresie poczty elektronicznej – należy przez to rozumieć oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Formularzu rejestracyjnym – należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 

 1. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym zbierane są dane podane przez Usługobiorcę, a także informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 

 1. Newsletterze –należy przez to rozumieć biuletyn wydawany oraz rozsyłany przez Usługodawcę Usługobiorcom za pomocą poczty elektronicznej, zawierający informacje dotyczące oferty i promocji na Towary konsumpcyjne dostępne w Sklepie Internetowym.

 

 1. Reklamacji – należy przez to rozumieć tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru

 

 1. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Prowadzącego Serwis w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego.

 

 1. Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.).

 

 1. Środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

 

 1. Przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – należy przez to rozumieć przepisy z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,) – zwane inaczej „RODO” oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz 1000).

 

 1. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 1. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego są zastrzeżone, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, nazwa Sklepu Internetowego, domena internetowa, Strona Internetowa Serwisu, logotypy, elementy tekstowe, graficzne i należą do Usługodawcy. Korzystanie z powyższych może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu. Użytkowanie Serwisu Internetowego dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 • 2 Prowadzący Sklep Internetowy oświadcza, iż dysponuje wszelkimi wymaganymi uprawnieniami w zakresie sprzedaży Produktów i Usług, objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 • 3 Zakazane jest udostępnianie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego lub produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • 4       Użytkownik jest uprawniony do korzystania z produktów i usług Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie dopuszcza się wykorzystywania zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu kierowania przez Użytkownika działań, które naruszałyby interes Usługodawcy.
 • 5 Materiały znajdujące się w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych Produktów i Usług pochodzą ze źródeł, które Prowadzący Sklep Internetowy uznał za solidne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza wystąpienia uchybień lub wad, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Usługodawcy. Tym samym Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych Użytkownikom.
 • 6 Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • 7 TTM INVESTMENTS SP. Z O.O nie jest producentem oferowanych produktów.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 • 1 W celu świadczenia usług poprzez System teleinformatyczny, którym posługuje się Usługodawca, Użytkownik powinien dysponować połączeniem z siecią Internet, przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego tj. komputera/tableta/smartfona dokumentów HTML oraz przeglądarką akceptującą konto poczty elektronicznej.
 • 2 Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.
 • 3 Publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze standardowymi zagrożeniami pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien stosować właściwe środki techniczne i organizacyjne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności należy stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 • 4 Niektóre funkcjonalności sklepu internetowego mogą nie być dostępne w wersji serwisu przeznaczonego na urządzenia mobilne (tablet/smartfon).

 

 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 • 1 Informacje oraz zdjęcia dotyczące Produktów i Usług wraz z ceną i opisem widniejące w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 2 Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 3 Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Kupujący.
 • 4 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia (Wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia) przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedawcę. Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sposób kompletny i zgodny z faktami.
 • 5 Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzyma wygenerowaną automatycznie odpowiedź – potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 6 Kupujący w celu zawarcia umowy zobowiązany jest podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia tj. Imię i nazwisko, adres doręczenia przesyłki (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu, adres e-mail lub w przypadku, gdy Usługobiorcą jest firma: nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres doręczenia przesyłki, jeżeli jest inny niż adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) numer telefonu, adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Usługobiorcę wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 • 7 Jeżeli zamówienie złożone przez Kupującego zawierać będzie braki Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) podane przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia. W sytuacji nieusunięcia braków odnośnie danych zamieszczonych przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia – Sprzedawca może anulować zamówienie.
 • 8 Na skutek złożenia zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenia złożonego zamówienia przez Sprzedawcę – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Niniejszy regulamin określa warunki umowy.
 • 9 Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • 10 W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 • 11 W sytuacji, gdy Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu braku Produktu w chwili realizacji zamówienia, zobowiązany jest (nie później niż w terminie 14 dni) zawiadomić o tym Kupującego wraz ze zwrotem kwoty uiszczonej przez niego zapłaty. W powyższej sytuacji umowę uważa się za niezawartą.
 • 12 Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy.
 • 13 Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 24 godzin, nie później jednak niż 14 dni od chwili zakończenia procesu złożenia zamówienia.
 • 14 Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 14 dni. Czas wysyłki jest ściśle uzależniony od tempa dostaw artykułów przez producentów i dystrybutorów oraz od ich dostępności w magazynach dostawców. Sprzedawca zastrzega sobie, że czas realizacji zamówienia może być dłuższy niż 14 dni z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy.
 • 15 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub niepełnej realizacji zamówienia w przypadkach, gdy produkt wyczerpał się lub gdy jest on czasowo niedostępny u producenta lub dystrybutora.
 • 16 Realizacja zamówienia dokonywana będzie za pośrednictwem Kuriera.
 • 17 Koszt przesyłki obciąża Kupującego i jest zależny od wagi paczki. Kwota przesyłki jest podawana podczas składania zamówienia.
 • 18 W sytuacji, gdy złożenia zamówienia dokona Kupujący mający miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy poza granicami Polski, Sprzedawca zawiadamia Kupującego o wysokości opłat, wymaganych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności o wysokości kosztu przesyłki.
 • 19 W ramach zakupów w Sklepie internetowym dostępne są – według wyboru Kupującego – następujące formy płatności:
 1. Przelewy24 – pobranie należności następuje w momencie akceptacji transakcji przez operatora płatności;
 2. przelewem na konto Sprzedawcy – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis https://carpets24.pl:

47 1950 0001 2011 2388 4000 0002

W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

 1. Za pobraniem – płatność przy odbiorze zamówienia.
 • 20 Faktura na życzenie Kupującego będzie wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail, który został podany przy dokonywaniu zamówienia lub rejestracji.

 

 1. REJESTRACJA KONTA

 

 • 1 W celu założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym https://carpets24.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane takie jak: adres poczty e-mail i hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego. Rejestrując się Usługobiorca zawiera z TTM INVESTMENTS SP. Z O.O umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Przedmiotem umowy jest prowadzenie konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • 2 Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym https://carpets24.pl są nieodpłatne.
 • 3 Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. adres e-mail i hasło.
 • 4 Zarejestrowany Usługobiorca może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dodawać produkty do koszyka, przeglądać produkty w koszyku do chwili usunięcia ich ze Sklepu Internetowego.
 • 5 Usługobiorca może usunąć Konto w każdym czasie bez podawania przyczyny. Aby tego dokonać Usługobiorca powinien wysłać e-mail na adres sklep@carpets24.pl. z prośbą o usunięcie Konta oraz podać adres e-mail podany przy rejestracji, a także imię i nazwisko.
 • 6 Usługodawca może zablokować Konto Usługobiorcy, jeżeli wykryje, że jego działanie w ramach Sklepu Internetowego narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 • 7 Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Usługodawcy za pośrednictwem adresu e-mail sklep@carpets24.pl lub formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://carpets24.pl/kontakt lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr telefonu +48 694 411 425.
 • 8 Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego zgłoszenia.
 • 9 Zaleca się zachowanie w tajemnicy loginu i hasła do konta w Sklepie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje powiązane z wykorzystaniem loginu i hasła do danego konta w Sklepie Internetowym, w sytuacji, w której Usługobiorca udostępnił osobom trzecim lub nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem przez osoby trzecie i zostanie wyrządzona szkoda przez te osoby. Hasło jest informację poufną do wyłącznej wiedzy Usługobiorcy.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • 1 Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 • 2 Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem https://carpets24.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie wysyłane jest przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Serwis: sklep@carpets24.pl lub pisemnie na adres: Juliusza Kossaka 45, 20-358 Lublin.
 • 3 W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotu Produktów należy dokonywać na adres:
  Juliusza Kossaka 45, 20-358 Lublin.
 • 4 Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości produktów oferowanych przez Usługodawcę, odpowiedzialność Konsumenta ma charakter odszkodowawczy. Zakres tej odpowiedzialności jest ustalany w oparciu o porównanie wartości towaru nowego z wartością towaru zwracanego, obliczoną według stopnia zużycia.
 • 5 W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 • 6 Sprzedający dokonuje zwrotu należności poniesionych przez Kupującego, z tytułu zakupu Przedmiotów, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 7 Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Kupujący.
 • 8 Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • 9 Kupujący powinien odsyłany produkt należycie zabezpieczyć na czas transportu. Produkt nie może nosić śladów uszkodzeń i użytkowania innego niż koniecznego do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentacją wydaną podczas jego sprzedaży.
 • 10 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w § 1 nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
 3. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

VII. REKLAMACJE

 

 • 1 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego.
 • 2 Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy: sklep@carpets24.pl.
 • 3 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, datę transakcji, przedmiot, opis niezgodności towaru z umową oraz dane kontaktowe.
 • 4 W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub zażądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może się zakończyć przed upływem terminu określonego w art. 568 § 1. Kodeksu Cywilnego. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 5 Reklamacje zgłaszane przez Usługobiorcę będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
 • 6 Usługobiorca zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej.

 

VIII. WARUNKI GWARANCJI

 

 • 1 Produkty sprzedawane przez Sklep Internetowy są objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Sklep Internetowy https://carpets24.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 • 2 Kupujący może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W tej sytuacji Kupujący może zareklamować produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://carpets24.pl. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • 3 Kupujący może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, w takiej sytuacji należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktu VI niniejszego regulaminu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • 1 Administratorem danych osobowych jest TTM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
 • 2 Z administratorem można skontaktować się: pocztą e-mail pod adresem sklep@carpets24.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online.
 • 3 Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przetwarzane na podstawie:
 1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zakupów - składania zamówień;
 2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udostepnienia danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych;
 3. odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dla celów marketingowych Administratora lub realizacji marketingu podmiotów trzecich, dla wysyłki newslettera;
 4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – dla celów dochodzenia roszczeń Administratora, przeprowadzenia badań satysfakcji.
 • 4 Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby firmy celem dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo: nazwa firmy, NIP. Wyżej wymienione dane są niezbędne do realizacji Zamówienia – przekazania Zamówienia do Sprzedającego w celu jego realizacji (w tym wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, dostarczenia przesyłki, umożliwienia niezbędnego kontaktu z Usługobiorcą w toku realizacji zamówienia). Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki oraz wprowadzania usprawnień Sklepu Internetowego. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Polityce prywatności.
 • 5 Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, producentom Produktów, Poczcie Polskiej, dostawcom świadczącym usługę hostingu, usługi informatyczne, usługi księgowe, usługi płatnicze, systemy do analizy ruchu na stronie www. Powyższe odnosi się jedynie do danych osobowych przetwarzanych wyłącznie na polecenie Administratora.
 • 6 Dane zebrane w celu realizacji zakupów – składania zamówień, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 • 7 Usługobiorca ma prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich kopii (art. 15 RODO);
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – ( art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych (art. 21 RODO);
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane, jeżeli technicznie jest to możliwe (art. 20 RODO);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia ich praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa.

 • 8 Administrator zaprzestanie przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 • 9 Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, jak również adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 • 10 W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, można ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem.
 • 11 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.
 • 12 Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi wynikające z Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 13 Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 • 14 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę Danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności.

 

 1. USŁUGA NEWSLETTER

 

 • 1 Dane osobowe, które Usługobiorca udostępnia Usługodawcy rejestrując się jako odbiorca Newslettera w Sklepie Internetowym, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.
 • 2 Usługobiorca może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@carpets24.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 1 Regulamin obowiązuje od dnia 9.07.2020 r. i od tego momentu stosowany jest do wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • 2 Usługobiorcy mają dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 • 3 W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 • 4 W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w § 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 • 5 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet poprzez platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 6 Zmiana treści niniejszego regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Usługodawcę może nastąpić w sytuacji, gdy nastąpi zmiana w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, a także nastąpią zmiany w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia Sklepu Internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym oraz nastąpią zmiany w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, a także w sytuacji wystąpienia siły wyższej.
 • 7 Usługodawca informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu https://carpets24.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie.
 • 8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, powstałych na skutek okoliczności, którym Prowadzący Serwis nie mógł zapobiec lub przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w tym problemów związanych z działaniem sieci teleinformatycznej lub łączy internetowych, jak również wywołanych zdarzeniami losowymi lub siłą wyższą;
 2. Szkody wywołane korzystaniem ze Sklepu Internetowego w sposób nieprawidłowy, w tym korzystaniem ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem;
 3. Awarie sprzętu, systemu lub oprogramowania będących skutkiem czynników niezależnych od Usługodawcy.
 • 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, UŚUDE (ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl